Donica betonowa DB323

Donica betonowa DB323
Donica betonowa DB323

55 x 40 x wys. 45 cm

WAGA: 125 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 6

WAGA PALETY: 750 KG

Bo­ga­ta ko­lo­ry­sty­ka do­nic oraz no­wo­cze­sne wzor­nic­two do­sko­na­le har­mo­ni­zu­ją z róż­no­rod­ną zie­le­nią. Kształ­ty do­nic po­zwa­la­ją na do­wol­ne kom­po­zy­cje ar­chi­tek­to­nicz­ne za­rów­no na ma­łych jak i du­żych prze­strze­niach. Firma Asklepios posiada w swojej ofercie również donice w innych kształtach: okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz betonowe kwietniki ramowe.

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 437,86 zł (netto: 355,98 zł )
szt.

Donica betonowa DB322

Donica betonowa DB322
Donica betonowa DB322

40 x 40 x wys. 70 cm

WAGA: 130 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 6

WAGA PALETY: 780 KG

Bo­ga­ta ko­lo­ry­sty­ka do­nic oraz no­wo­cze­sne wzor­nic­two do­sko­na­le har­mo­ni­zu­ją z róż­no­rod­ną zie­le­nią. Kształ­ty do­nic po­zwa­la­ją na do­wol­ne kom­po­zy­cje ar­chi­tek­to­nicz­ne za­rów­no na ma­łych jak i du­żych prze­strze­niach. Do­ni­ca do­stęp­na jest tak­że w wer­sji o wy­so­ko­ści 45 cm. Firma Asklepios posiada w swojej ofercie również donice w innych kształtach: okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz betonowe kwietniki ramowe.

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 513,13 zł (netto: 417,18 zł )
szt.

Donica betonowa DB321

Donica betonowa DB321
Donica betonowa DB321

55 x 40 x wys. 70 cm

WAGA: 160 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 3

WAGA PALETY: 480 KG

Bo­ga­ta ko­lo­ry­sty­ka do­nic oraz no­wo­cze­sne wzor­nic­two do­sko­na­le har­mo­ni­zu­ją z róż­no­rod­ną zie­le­nią. Kształ­ty do­nic po­zwa­la­ją na do­wol­ne kom­po­zy­cje ar­chi­tek­to­nicz­ne za­rów­no na ma­łych jak i du­żych prze­strze­niach. Firma Asklepios posiada w swojej ofercie również donice w innych kształtach: okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz betonowe kwietniki ramowe.

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 567,08 zł (netto: 461,04 zł )
szt.

Donica betonowa DB320

Donica betonowa DB320
Donica betonowa DB320

40 x 40 x wys. 45 cm

WAGA: 90 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 6

WAGA PALETY: 540 KG

Bo­ga­ta ko­lo­ry­sty­ka do­nic oraz no­wo­cze­sne wzor­nic­two do­sko­na­le har­mo­ni­zu­ją z róż­no­rod­ną zie­le­nią. Kształ­ty do­nic po­zwa­la­ją na do­wol­ne kom­po­zy­cje ar­chi­tek­to­nicz­ne za­rów­no na ma­łych jak i du­żych prze­strze­niach. Do­ni­ca do­stęp­na jest tak­że w wer­sji o wy­so­ko­ści 70 cm. W ofercie firmy Asklepios znajdują się także donice w innych kształtach: okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz betonowe kwietniki ramowe.

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 401,47 zł (netto: 326,40 zł )
szt.

Donica betonowa DB319

Donica betonowa DB319
Donica betonowa DB319

55 x 40 x wys. 70 cm
WAGA: 160 KG
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 3
WAGA PALETY: 480 KG
Elegancka prostokątna donica miejska. Wykonana w technologii betonu płukanego ozdobiona drewnianymi elementami. Bo­ga­ta ko­lo­ry­sty­ka do­nic oraz no­wo­cze­sne wzor­nic­two do­sko­na­le har­mo­ni­zu­ją z róż­no­rod­ną zie­le­nią. Kształ­ty do­nic po­zwa­la­ją na do­wol­ne kom­po­zy­cje ar­chi­tek­to­nicz­ne za­rów­no na ma­łych jak i du­żych prze­strze­niach.Zobacz również donice w innych kształtach: okrągłe, prostokątne, kwadratowe, donice w innych kształtach oraz betonowe kwietniki ramowe.

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 588,41 zł (netto: 478,38 zł )
szt.

Donica betonowa DB318

Donica betonowa DB318
Donica betonowa DB318

55 x 40 x wys. 45 cm
WAGA: 125 KG
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 6
WAGA PALETY: 750 KG
Donica betonowa DB318 - niska wersja prostokątnej donicy.. Cechą charakterystyczną produktów z tej serii z jakiej pochodzi donica betonowa DB318 jest to, że powierzchnia betonu została wzbogacona o elementy drewniane. Bo­ga­ta ko­lo­ry­sty­ka do­nic oraz no­wo­cze­sne wzor­nic­two do­sko­na­le har­mo­ni­zu­ją z róż­no­rod­ną zie­le­nią. Kształ­ty do­nic po­zwa­la­ją na do­wol­ne kom­po­zy­cje ar­chi­tek­to­nicz­ne za­rów­no na ma­łych jak i du­żych prze­strze­niach. Zobacz również donice w innych kształtach: okrągłe, prostokątne, kwadratowe, donice w innych kształtach oraz betonowe kwietniki ramowe.

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 459,18 zł (netto: 373,32 zł )
szt.

Donica betonowa DB317

Donica betonowa DB317
Donica betonowa DB317

40 x 40 x wys. 70 cm

WAGA: 130 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 6

WAGA PALETY: 780 KG

Bo­ga­ta ko­lo­ry­sty­ka do­nic oraz no­wo­cze­sne wzor­nic­two do­sko­na­le har­mo­ni­zu­ją z róż­no­rod­ną zie­le­nią. Kształ­ty do­nic po­zwa­la­ją na do­wol­ne kom­po­zy­cje ar­chi­tek­to­nicz­ne za­rów­no na ma­łych jak i du­żych prze­strze­niach. Zobacz również donice w innych kształtach: okrągłe, prostokątne, kwadratowe, donice w innych kształtach oraz betonowe kwietniki ramowe.

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 534,46 zł (netto: 434,52 zł )
szt.

Donica betonowa DB316

Donica betonowa DB316
Donica betonowa DB316

40 x 40 x wys. 45 cm

WAGA: 90 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 6

WAGA PALETY: 540 KG

Cechą charakterystyczną donic z tej rodziny jest wzbogacenie betonu elementami drewnianymi. Bo­ga­ta ko­lo­ry­sty­ka do­nic oraz no­wo­cze­sne wzor­nic­two do­sko­na­le har­mo­ni­zu­ją z róż­no­rod­ną zie­le­nią. Kształ­ty do­nic po­zwa­la­ją na do­wol­ne kom­po­zy­cje ar­chi­tek­to­nicz­ne za­rów­no na ma­łych jak i du­żych prze­strze­niach. Zobacz również donice w innych kształtach: okrągłe, prostokątne, kwadratowe, donice w innych kształtach oraz betonowe kwietniki ramowe.

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 424,05 zł (netto: 344,76 zł )
szt.

Donica betonowa DB315

Donica betonowa DB315
Donica betonowa DB315

6x40 x wys. 40 cm

WAGA: 175 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 4

WAGA PALETY: 700 KG

Miejska donica betonowa DB315 wykonana w technologii betonu płukanego. Prezentowana donica po­sia­da otwór od­wad­nia­ją­cy oraz głę­bo­kie ko­ry­to po­zwa­la­ją­ce sto­so­wać za­rów­no ma­łe jak i du­że kom­po­zy­cje zie­le­ni. Cha­rak­te­ry­stycz­ną ce­chą donicy DB315 jest współ­cze­sna li­nia, a geo­me­trycz­ne kształ­ty wy­ro­bu da­ją nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści usta­wie­nia. Firma Asklepios producent małej architektury betonowej posiada w swojej ofercie również donice w innych kształtach np.: donice okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz betonowe kwietniki ramowe.

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 678,74 zł (netto: 551,82 zł )
szt.

Donica betonowa DB314

Donica betonowa DB314
Donica betonowa DB314

75 x 75 x wys. 60 cm

WAGA: 400 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 2

WAGA PALETY: 800 KG

Donica betonowa DB314 to kwadratowa donica miejska wykonana w technologii betonu płukanego. Wiel­kość oraz bo­ga­ta ofer­ta kru­szyw to atu­ty do­ni­cy, któ­ra swo­ją for­mą po­zwa­la na efek­tow­ne wy­eks­po­no­wa­nie du­żych ele­men­tów zie­le­ni przy cią­gach pie­szych, par­kin­gach itp. Jej kształt i wy­mia­ry są do­sko­na­łą pro­po­zy­cją do wy­ko­rzy­sta­nia na du­żych prze­strze­niach. Zobacz również inne kształty donic np.: donice okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz betonowe kwietniki ramowe.

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 987,37 zł (netto: 802,74 zł )
szt.

Donica betonowa DB313

Donica betonowa DB313
Donica betonowa DB313

160 x 160 x wys. 110 cm

WAGA: 2.800 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): PALETA SPECJALNA

WAGA PALETY: PALETA SPECJALNA

Do­ni­ca DB313 cha­rak­te­ry­zu­je się du­ży­mi wy­mia­ra­mi, któ­re po­zwa­la­ją na swo­bod­ne umiesz­cze­nie w niej krze­wów czy na­wet mniej­szych drzew. Bo­ga­ta gama ko­lo­rów kru­szyw w ja­kiej do­stęp­na jest DB313, uła­twia jej wkom­po­no­wa­nie w każ­dą więk­szą prze­strzeń, np. pla­ce czy dep­ta­ki. Firma Asklepios posiada w swojej ofercie również donice w innych kształtach: okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz betonowe kwietniki ramowe.

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 3 832,80 zł (netto: 3 116,10 zł )
szt.

Donica betonowa DB312

Donica betonowa DB312
Donica betonowa DB312

65 x 65 x wys. 100 cm

WAGA: 550 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 2

WAGA PALETY: 1.100 KG

Jest to do­ni­ca o bar­dzo sta­tecz­nej i so­lid­nej pod­sta­wie, a jed­no­cze­śnie smu­kłej for­mie. Po­przez tę jed­ność geo­me­trii wy­rób cha­rak­te­ry­zu­je głę­bo­kie ko­ry­to, po­zwa­la­ją­ce do­ko­ny­wać na­sa­dzeń z bar­dzo sze­ro­kiej gamy ro­ślin i drze­wek. Za­sto­so­wa­nie wy­ro­bu to wszel­kie te­re­ny ze­wnętrz­ne za­rów­no na­wierzch­nie zie­lo­ne, jak i na­wierzch­nie utwar­dzo­ne. W ofercie firmy Asklepios znajdują się także donice w innych kształtach: okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz betonowe kwietniki ramowe.

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 1 726,33 zł (netto: 1 403,52 zł )
szt.

Donica betonowa DB311

Donica betonowa DB311
Donica betonowa DB311

Φ 60 x wys. 54 cm

WAGA: 102 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 2

WAGA PALETY: 204 KG

Do­ni­ca ta peł­ni funk­cję ozdob­ną, a jej kształt i for­ma to nowa pro­po­zy­cja wy­stro­ju ar­chi­tek­to­nicz­ne­go te­re­nów ze­wnę­trznych. Wy­ko­ny­wa­na w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go. Do­stęp­na w 14 ko­lo­rach z wy­ko­rzy­sta­niem na­tu­ral­nych kru­szyw w po­sta­ci żwi­rów i gry­sów. Za­sto­so­wa­nie: te­re­ny zie­lo­ne, pla­ce, na­wierzch­nie be­to­no­we i ta­ra­sy. Do­star­cza­na jest w dwóch ele­men­tach do zło­że­nia. Gwa­ran­tu­je­my wy­so­ką ja­kość, oraz trwa­łość fak­tu­ry kru­szy­wo­wej. Firma Asklepios producent małej architektury betonowej posiada w swojej ofercie również donice w innych kształtach np.: donice okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz betonowe kwietniki ramowe.

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 471,73 zł (netto: 383,52 zł )
szt.

Donica betonowa DB310

Donica betonowa DB310
Donica betonowa DB310

100 x 100 x wys. 60 cm

WAGA: 889 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 1

WAGA PALETY: 889 KG

Propozycja dla klien­tów wy­ma­ga­ją­cych du­żych, ob­szer­nych form do wy­eks­po­no­wa­nia zie­le­ni. Pro­po­no­wa­na do za­sto­so­wa­nia przy bu­dyn­kach uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej, par­kin­gach, pla­cach itp. Zobacz również donice miejskie w innych kształtach np.: donice okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz betonowe kwietniki ramowe.

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 2 124,46 zł (netto: 1 727,20 zł )
szt.

Donica betonowa DB309

Donica betonowa DB309
Donica betonowa DB309

<p>120 x 40 x wys. 40 cm</p>
<p>WAGA: 250 KG</p>
<p>ILOŚĆ (SZT/PALETA): 4</p>
<p>WAGA PALETY: 1.000 KG</p>
<p>Prostokątna donica miejska wykonana w technologii betonu płukanego. Bo­ga­ta ko­lo­ry­sty­ka do­nic oraz no­wo­cze­sne wzor­nic­two do­sko­na­le har­mo­ni­zu­ją z róż­no­rod­ną zie­le­nią. Kształ­ty do­nic po­zwa­la­ją na do­wol­ne kom­po­zy­cje ar­chi­tek­to­nicz­ne za­rów­no na ma­łych jak i du­żych prze­strze­niach. Firma Asklepios producent małej architektury betonowej posiada w swojej ofercie również donice w innych kształtach np.: donice okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz betonowe kwietniki ramowe.</p>

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 757,78 zł (netto: 616,08 zł )
szt.

Donica betonowa DB308

Donica betonowa DB308
Donica betonowa DB308

Φ 90 x wys. 46 cm

WAGA: 128 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 2

WAGA PALETY: 256 KG

Po­jem­ność po­zwa­la na skom­po­no­wa­nie zie­le­ni przy wy­ko­rzy­sta­niu du­żych i ma­łych form zie­lo­nych. Pro­po­no­wa­na do za­sto­so­wa­nia przy bu­dyn­kach uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej, pla­cach, skwe­rach itp. W ofercie posiadamy również donice okrągłe, prostokątne, kwadratowe, donice w innych kształtach oraz betonowe kwietniki ramowe.

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 747,74 zł (netto: 607,92 zł )
szt.

Donica betonowa DB307

Donica betonowa DB307
Donica betonowa DB307

Φ 59 x wys. 40 cm

WAGA: 90 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 8

WAGA PALETY: 720 KG

Okrągła donica DB307 to do­sko­na­ła for­ma uzu­peł­nie­nia oto­cze­nia z moż­li­wo­ścią wy­ko­rzy­sta­nia form zie­lo­nych. Z ła­two­ścią i es­te­tycz­ny­mi efek­ta­mi łą­czy się z ele­men­ta­mi ogro­dzeń, pły­tek, scho­dów i z za­bu­do­wą po­se­sji. W ofercie posiadamy również donice okrągłe, prostokątne, kwadratowe, donice w innych kształtach oraz betonowe kwietniki ramowe.

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 372,69 zł (netto: 303,00 zł )
szt.

Donica betonowa DB306

Donica betonowa DB306
Donica betonowa DB306

Φ 115 x wys. 80 cm

WAGA: 620 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 1

WAGA PALETY: 620 KG

Po­sia­da dno i wy­ko­na­na jest w be­to­nie ar­chi­tek­to­nicz­nym. Dzię­ki temu do­ni­ca ta na­bra­ła zu­peł­nie no­we­go, współ­cze­sne­go cha­rak­te­ru. Roz­miar i waga do­ni­cy czy­ni DB306 bar­dzo wy­trzy­ma­łym i sta­bil­nym ele­men­tem wy­po­sa­że­nia prze­strze­ni pu­blicz­nej. Pro­sto­ta kształ­tu i jed­no­cze­sna ele­gan­cja, doda uro­ku umiesz­czo­nej w do­ni­cy ro­ślin­no­ści i uatrak­cyj­ni miej­ski kra­jo­braz. Zobacz również donice w innych kształtach dostępne w ofercie producenta małej architektury betonowej - firmy Asklepios: donice prostokątne, donice kwadratowe, donice okrągłe, donice o niestandardowych kształtach oraz betonowe kwietniki ramowe.

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 5 dni

Brutto: 1 991,05 zł (netto: 1 618,74 zł )
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl