Donice betonowe to bardzo solidne i masywne donice miejskie. Kwietniki betonowe najczęściej umieszczane są na terenach miejskich aby dodać nieco zieleni, dzięki rośliną w nich się umieszczanych. Gazony betonowe są estetycznie wykonane, a kruszywo z którego zostały zrobione zapewnia że nasza donice świetnie będzie wygląda w parku czy też na terenach miejskich. Donice to skuteczny sposób na poprawnie wizualnego aspektu okolicy.

Donica betonowa DB353 (1)

Donica betonowa DB353 (1)
Donica betonowa DB353 (1)

Ele­men­ty ze­sta­wów kwietnika ramowego DB353 do wy­ko­rzy­sta­nia w do­wol­nym mo­du­ło­wa­niu wiel­ko­ści i wy­so­ko­ści kom­po­zy­cji. Pro­po­no­wa­ne do za­sto­so­wa­nia, np. na traw­ni­kach. Łat­wość mon­ta­żu i bo­ga­ta ko­lo­rys­ty­ka u­łat­wia­ją do­sto­so­wa­nie do każ­dej prze­strze­ni. Zobacz również donice w innych kształtach: okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz donice w innych kształtach.

73 x wys. 30 cm / 116 x wys. 30 cm / 206 x wys. 30 cm

WAGA: 26/50/91 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 38/20/10

WAGA PALETY: 988/1.000/910 KG

Cena dotyczy: 73 x wys. 30 cm

Dostępność: Cena i dostępność wymaga uzgodnienia

Brutto: 0,00 zł (netto: 0,00 zł )

Donica betonowa DB353 (1)

Donica betonowa DB353 (1)
Donica betonowa DB353 (1)

Ele­men­ty ze­sta­wów kwietnika ramowego DB353 do wy­ko­rzy­sta­nia w do­wol­nym mo­du­ło­wa­niu wiel­ko­ści i wy­so­ko­ści kom­po­zy­cji. Pro­po­no­wa­ne do za­sto­so­wa­nia, np. na traw­ni­kach. Łat­wość mon­ta­żu i bo­ga­ta ko­lo­rys­ty­ka u­łat­wia­ją do­sto­so­wa­nie do każ­dej prze­strze­ni. Zobacz również donice w innych kształtach: okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz donice w innych kształtach.

73 x wys. 30 cm / 116 x wys. 30 cm / 206 x wys. 30 cm

WAGA: 26/50/91 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 38/20/10

WAGA PALETY: 988/1.000/910 KG

Cena dotyczy: 73 x wys. 30 cm

Dostępność: Cena i dostępność wymaga uzgodnienia

Brutto: 0,00 zł (netto: 0,00 zł )

Donica betonowa DB353

Donica betonowa DB353
Donica betonowa DB353

Ele­men­ty ze­sta­wów kwietnika ramowego DB353 do wy­ko­rzy­sta­nia w do­wol­nym mo­du­ło­wa­niu wiel­ko­ści i wy­so­ko­ści kom­po­zy­cji. Pro­po­no­wa­ne do za­sto­so­wa­nia, np. na traw­ni­kach. Łat­wość mon­ta­żu i bo­ga­ta ko­lo­rys­ty­ka u­łat­wia­ją do­sto­so­wa­nie do każ­dej prze­strze­ni. Zobacz również donice w innych kształtach: okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz donice w innych kształtach.

73 x wys. 30 cm / 116 x wys. 30 cm / 206 x wys. 30 cm

WAGA: 26/50/91 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 38/20/10

WAGA PALETY: 988/1.000/910 KG

Cena dotyczy: 73 x wys. 30 cm

Dostępność: Cena i dostępność wymaga uzgodnienia

Brutto: 0,00 zł (netto: 0,00 zł )

Donica betonowa DB352 (1)

Donica betonowa DB352 (1)
Donica betonowa DB352 (1)

Ze­staw DB352 to pro­sty i es­te­tycz­nie wy­ko­na­ny w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go ele­ment ma­łej ar­chi­tek­tu­ry, ofe­ro­wa­ny przez Asklepios. Na szcze­gól­ną uwa­gę za­słu­gu­je funk­cjo­nal­ność i pro­sto­ta mon­ta­żu. Dzię­ki wa­rian­tom mo­du­ło­wym użyt­kow­nik ma moż­li­wość za­go­spo­da­ro­wa­nia każ­dej prze­strze­ni w spo­sób szyb­ki i cie­ka­wy ar­chi­tek­to­nicz­nie (rów­nież pię­tro). Firma Asklepios posiada w swojej ofercie bogaty wybór donic w różnych kształtach: okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz donice w innych kształtach.

73 x 73 x wys. 30 cm / 116 x 73 x wys. 30 cm / 116 x 116 x wys. 30 cm / 206 x 206 x wys. 30 cm

WAGA: 105/150/200/364 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 7/6/6/2

WAGA PALETY: 735/900/1.200/728 KG

Cena dotyczy: 73 x 73 x wys. 30 cm

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 515,37 zł (netto: 419,00 zł )
szt.

Donica betonowa DB352 (1)

Donica betonowa DB352 (1)
Donica betonowa DB352 (1)

Ze­staw DB352 to pro­sty i es­te­tycz­nie wy­ko­na­ny w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go ele­ment ma­łej ar­chi­tek­tu­ry, ofe­ro­wa­ny przez Asklepios. Na szcze­gól­ną uwa­gę za­słu­gu­je funk­cjo­nal­ność i pro­sto­ta mon­ta­żu. Dzię­ki wa­rian­tom mo­du­ło­wym użyt­kow­nik ma moż­li­wość za­go­spo­da­ro­wa­nia każ­dej prze­strze­ni w spo­sób szyb­ki i cie­ka­wy ar­chi­tek­to­nicz­nie (rów­nież pię­tro). Firma Asklepios posiada w swojej ofercie bogaty wybór donic w różnych kształtach: okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz donice w innych kształtach.

73 x 73 x wys. 30 cm / 116 x 73 x wys. 30 cm / 116 x 116 x wys. 30 cm / 206 x 206 x wys. 30 cm

WAGA: 105/150/200/364 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 7/6/6/2

WAGA PALETY: 735/900/1.200/728 KG

Cena dotyczy: 73 x 73 x wys. 30 cm

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 515,37 zł (netto: 419,00 zł )
szt.

Donica betonowa DB352 (1)

Donica betonowa DB352 (1)
Donica betonowa DB352 (1)

Ze­staw DB352 to pro­sty i es­te­tycz­nie wy­ko­na­ny w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go ele­ment ma­łej ar­chi­tek­tu­ry, ofe­ro­wa­ny przez Asklepios. Na szcze­gól­ną uwa­gę za­słu­gu­je funk­cjo­nal­ność i pro­sto­ta mon­ta­żu. Dzię­ki wa­rian­tom mo­du­ło­wym użyt­kow­nik ma moż­li­wość za­go­spo­da­ro­wa­nia każ­dej prze­strze­ni w spo­sób szyb­ki i cie­ka­wy ar­chi­tek­to­nicz­nie (rów­nież pię­tro). Firma Asklepios posiada w swojej ofercie bogaty wybór donic w różnych kształtach: okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz donice w innych kształtach.

73 x 73 x wys. 30 cm / 116 x 73 x wys. 30 cm / 116 x 116 x wys. 30 cm / 206 x 206 x wys. 30 cm

WAGA: 105/150/200/364 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 7/6/6/2

WAGA PALETY: 735/900/1.200/728 KG

Cena dotyczy: 73 x 73 x wys. 30 cm

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 515,37 zł (netto: 419,00 zł )
szt.

Donica betonowa DB352

Donica betonowa DB352
Donica betonowa DB352

Ze­staw DB352 to pro­sty i es­te­tycz­nie wy­ko­na­ny w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go ele­ment ma­łej ar­chi­tek­tu­ry, ofe­ro­wa­ny przez Asklepios. Na szcze­gól­ną uwa­gę za­słu­gu­je funk­cjo­nal­ność i pro­sto­ta mon­ta­żu. Dzię­ki wa­rian­tom mo­du­ło­wym użyt­kow­nik ma moż­li­wość za­go­spo­da­ro­wa­nia każ­dej prze­strze­ni w spo­sób szyb­ki i cie­ka­wy ar­chi­tek­to­nicz­nie (rów­nież pię­tro). Firma Asklepios posiada w swojej ofercie bogaty wybór donic w różnych kształtach: okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz donice w innych kształtach.

73 x 73 x wys. 30 cm / 116 x 73 x wys. 30 cm / 116 x 116 x wys. 30 cm / 206 x 206 x wys. 30 cm

WAGA: 105/150/200/364 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 7/6/6/2

WAGA PALETY: 735/900/1.200/728 KG

Cena dotyczy: 73 x 73 x wys. 30 cm

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 515,37 zł (netto: 419,00 zł )
szt.

Donica betonowa DB351

Donica betonowa DB351
Donica betonowa DB351

Za­pew­nia du­żą moż­li­wość wy­ko­rzy­sta­nia róż­no­rod­nych form zie­lo­nych. Jak po­zo­sta­łe donice z tej se­rii do­sko­na­le ko­lo­ry­stycz­nie uzu­peł­nia każ­dą prze­strzeń. Zobacz również bogatą ofertę innych kształtów betonowych donic zewnętrznych: donice prostokątne, donice kwadratowe, donice okrągłe, donice o niestandardowych kształtach oraz betonowe kwietniki ramowe.

125 x 50 x wys. 40 cm

WAGA: 275 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 2

WAGA PALETY: 550 KG

Dostępność: Cena i dostępność wymaga uzgodnienia

Brutto: 0,00 zł (netto: 0,00 zł )

Donica betonowa DB350

Donica betonowa DB350
Donica betonowa DB350

Do­ni­ce cha­rak­te­ry­zu­ją się du­żą po­wierzch­nią pod­sta­wy, przez co są sta­tecz­ne i sta­bil­ne, a do­sta­tecz­na głę­bo­kość ko­ry­ta po­zwa­la na sa­dze­nie ro­ślin i krze­wów wie­lo­se­zo­no­wych. Wy­ko­na­ne są z be­to­nu bar­wio­ne­go w ca­łej ma­sie i za­bez­pie­czo­ne do­dat­ko­wo im­pre­gna­tem uszczel­nia­ją­cym od­por­nym na prze­bar­wie­nia. Zobacz również bogatą ofertę innych kształtów betonowych donic zewnętrznych: donice prostokątne, donice kwadratowe, donice okrągłe, donice o niestandardowych kształtach oraz betonowe kwietniki ramowe.

120 x 40 x wys. 25 cm

WAGA: 191 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 6

WAGA PALETY: 1.146 KG

Dostępność: Cena i dostępność wymaga uzgodnienia

Brutto: 0,00 zł (netto: 0,00 zł )

Donica betonowa DB349

Donica betonowa DB349
Donica betonowa DB349

Donica wykonana w technologii betonu barwionego. Wykonane są z betonu barwionego w całej masie i zabezpieczone dodatkowo impregnatem uszczelniającym odpornym na przebarwienia. Jej dopełnienie stanowią donice Irma oraz DB349. Zobacz również bogatą ofertę innych kształtów betonowych donic zewnętrznych: donice kwadratowe, donice prostokątne, donice okrągłe, donice o niestandardowych kształtach oraz kwietniki ramowe.

70 x 35 x wys. 25 cm

WAGA: 84 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 9

WAGA PALETY: 756 KG

Dostępność: Cena i dostępność wymaga uzgodnienia

Brutto: 0,00 zł (netto: 0,00 zł )

Donica betonowa DB348

Donica betonowa DB348
Donica betonowa DB348

Betonowa donica miejska wykonana w technologii betinu płukanego. Dostępna w bogatej ofercie kolorystcznej. Do­sko­na­ła for­ma uzu­peł­nie­nia oto­cze­nia z moż­li­wo­ścią wy­ko­rzy­sta­nia form zie­lo­nych. Z ła­two­ścią i es­te­tycz­ny­mi efek­ta­mi łą­czy się z ele­men­ta­mi ogro­dzeń, pły­tek, scho­dów i z za­bu­do­wą po­se­sji. W za­leż­no­ści od po­trzeb klien­tów pre­zen­to­wa­ne wiel­ko­ści i for­my do­nic da­ją moż­li­wość za­sto­so­wa­nia ich w sze­ro­kim za­kre­sie. W ofercie firmy Asklepios znajdują się także donice w innych kształtach: okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz betonowe kwietniki ramowe.

132 x wys. 32 cm

WAGA: 200 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 4

WAGA PALETY: 800 KG

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 663,68 zł (netto: 539,58 zł )
szt.

Donica betonowa DB347

Donica betonowa DB347
Donica betonowa DB347

Niewielka donica DB347 wykonana w technologii betonu płukanego. Pro­po­no­wa­na ja­ko osob­ny ele­ment de­ko­ra­cyj­ny lub pro­po­zyc­ja zhar­mo­ni­zo­wa­nia z in­nymi z ofer­ty fir­my. Dos­ko­na­le słu­ży do wzbo­ga­ce­nia oto­cze­nia. W ofercie posiadamy również donice okrągłe, prostokątne, kwadratowe, donice w innych kształtach oraz betonowe kwietniki ramowe.

40 x 40 x wys. 30 cm

WAGA: 50 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 18

WAGA PALETY: 900 KG

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 205,75 zł (netto: 167,28 zł )
szt.

Donica betonowa DB346

Donica betonowa DB346
Donica betonowa DB346

DB346 to trójkątna donica parkowa wykonana w technologii betonu płukanego. Dostępna w bogatej ofercie kolorów kruszyw naturalnych. Firma Asklepios producent małej architektury betonowej posiada w swojej ofercie również donice w innych kształtach np.: donice okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz betonowe kwietniki ramowe.

3x40 x wys. 40 cm

WAGA: 68 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 12

WAGA PALETY: 816 KG

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 259,70 zł (netto: 211,14 zł )
szt.

Donica betonowa DB345

Donica betonowa DB345
Donica betonowa DB345

Donica miejska DB345, wykonana w technologii betonu płukanego. Doskonale komponuje się z innymi sześciokątnymi donicami z oferty firmy Asklepios. Z wy­ko­rzy­sta­niem form zie­lo­nych mo­że być efek­tow­ną ozdo­ba każ­de­go oto­cze­nia. Firma Asklepios producent małej architektury betonowej posiada w swojej ofercie również donice w innych kształtach np.: donice okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz betonowe kwietniki ramowe.

6x22 x wys. 70 cm

WAGA: 110 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 6

WAGA PALETY: 660 KG

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 446,64 zł (netto: 363,12 zł )
szt.

Donica betonowa DB344

Donica betonowa DB344
Donica betonowa DB344

Donica miejska DB344 to pro­po­zy­cja fir­my do wy­ko­rzy­sta­nia więk­szych ele­men­tów zie­lo­nych. Swo­ją for­mą i bo­ga­tą ofer­tą ko­lo­rów sta­no­wić mo­że do­sko­na­ły ele­ment uzu­peł­nia­ją­cy prze­strzeń ogro­dów, pla­ców, skwe­rów, bu­dyn­ków uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej. Firma Asklepios producent małej architektury betonowej posiada w swojej ofercie również donice w innych kształtach np.: donice okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz betonowe kwietniki ramowe.

6x40 x wys. 53 cm

WAGA: 230 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 4

WAGA PALETY: 920 KG

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 721,40 zł (netto: 586,50 zł )
szt.

Donica betonowa DB343B Ø 145x wys. 44,5cm

Donica betonowa DB343B Ø 145x wys. 44,5cm
Donica betonowa DB343B Ø 145x wys. 44,5cm

Donica DB343B to oka­za­ła pro­sta w for­mie do­sto­so­wa­na do przed­sta­wie­nia „zie­lo­nej wy­spy” co w efek­cie upięk­szy i uatrak­cyj­ni prze­strzeń. Donica dostęna w dwóch rozmiarach. Bo­ga­ta ko­lo­ry­sty­ka es­te­tycz­nie wkom­po­nu­je się w ca­łość. Firma Asklepios producent małej architektury betonowej posiada w swojej ofercie również donice w innych kształtach np.: donice okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz betonowe kwietniki ramowe.

Ø 145x wys. 44,5cm

WAGA: 310 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 1/1

WAGA PALETY: 310 KG

Cena dotyczy: Ø 145x wys. 44,5cm

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 983,61 zł (netto: 799,68 zł )
szt.

Donica betonowa DB343A Ø 135x wys. 44,5cm

Donica betonowa DB343A Ø 135x wys. 44,5cm
Donica betonowa DB343A Ø 135x wys. 44,5cm

Donica DB342 to oka­za­ła pro­sta w for­mie do­sto­so­wa­na do przed­sta­wie­nia „zie­lo­nej wy­spy” co w efek­cie upięk­szy i uatrak­cyj­ni prze­strzeń. Donica dostęna w dwóch rozmiarach. Bo­ga­ta ko­lo­ry­sty­ka es­te­tycz­nie wkom­po­nu­je się w ca­łość. Firma Asklepios producent małej architektury betonowej posiada w swojej ofercie również donice w innych kształtach np.: donice okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz betonowe kwietniki ramowe.

Φ 135 x wys. 44,5 cm

WAGA: 300 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 1/1

WAGA PALETY: 300 KG

Cena dotyczy: Φ 135 x wys. 44,5 cm

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 968,55 zł (netto: 787,44 zł )
szt.

Donica betonowa DB342

Donica betonowa DB342
Donica betonowa DB342

Donica DB342 to pro­po­zy­cja do wy­ko­rzy­sta­nia na więk­szej prze­strze­ni z ele­men­ta­mi zie­lo­ny­mi — moż­li­wość sa­dze­nia ro­ślin i krze­wów wie­lo­se­zo­no­wych. Do­sko­na­ła do uzu­peł­nie­nia gma­chów uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej, pla­ców, skwe­rów. Firma Asklepios producent małej architektury betonowej posiada w swojej ofercie również donice w innych kształtach np.: donice okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz betonowe kwietniki ramowe.

Φ 92 x wys. 32 cm

WAGA: 135 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 2

WAGA PALETY: 270 KG

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 513,13 zł (netto: 417,18 zł )
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl