Opcje przeglądania

Donice betonowe to bardzo solidne i masywne donice miejskie. Kwietniki betonowe najczęściej umieszczane są na terenach miejskich aby dodać nieco zieleni, dzięki rośliną w nich się umieszczanych. Gazony betonowe są estetycznie wykonane, a kruszywo z którego zostały zrobione zapewnia że nasza donice świetnie będzie wygląda w parku czy też na terenach miejskich. Donice to skuteczny sposób na poprawnie wizualnego aspektu okolicy.

DONICA BETONOWA DB114

DONICA BETONOWA DB114
DONICA BETONOWA DB114

DONICA BETONOWA DB114
Kwietnik betonowy z płukanego betonu zrobiony na bazie kruszyw naturalnych. Gazon betonowy o okrągłym kształcie, donice otacza miedziany bądź wykonany z blachy nierdzewnej pas.
 

Wymiary:
Średnica: 135 cm,
Wysokość: 90 cm,
Waga: 800 kg,

W przypadku zamówienia produktu - standardowy kolor to szary granit. Jeżeli są Państwo zainteresowani innym kolorem prosimy o kontakt z handlowcem przed złożeniem zamówienia, w innym wypadku zostanie wysłany produkt w kolorze standardowym.

Dostępność: Handlowiec skontaktuje się, aby określi czas wysyłki

Brutto: 1 660,50 zł (netto: 1 350,00 zł )
szt.

DONICA BETONOWA DB152

DONICA BETONOWA DB152
DONICA BETONOWA DB152

DONICA BETONOWA DB152
Kwietnik betonowy z płukanego betonu zrobiony na bazie kruszyw naturalnych. Gazon betonowy o kształcie kwadratu.
 

Wymiary:
Długość: 145 cm,
Szerokość: 145 cm,
Wysokość: 75 cm,
Waga: 1000 kg,

W przypadku zamówienia produktu - standardowy kolor to szary granit. Jeżeli są Państwo zainteresowani innym kolorem prosimy o kontakt z handlowcem przed złożeniem zamówienia, w innym wypadku zostanie wysłany produkt w kolorze standardowym.

Dostępność: Handlowiec skontaktuje się, aby określi czas wysyłki

Brutto: 1 726,92 zł (netto: 1 404,00 zł )
szt.

DONICA BETONOWA DB153

DONICA BETONOWA DB153
DONICA BETONOWA DB153

DONICA BETONOWA DB153
Kwietnik betonowy z płukanego betonu zrobiony na bazie kruszyw naturalnych. Gazon betonowy o kształcie kwadratu.
 

Wymiary:
Długość: 150 cm,
Szerokość: 150 cm,
Wysokość: 60 cm,
Waga: 900 kg,

W przypadku zamówienia produktu - standardowy kolor to szary granit. Jeżeli są Państwo zainteresowani innym kolorem prosimy o kontakt z handlowcem przed złożeniem zamówienia, w innym wypadku zostanie wysłany produkt w kolorze standardowym.

Dostępność: Handlowiec skontaktuje się, aby określi czas wysyłki

Brutto: 1 846,48 zł (netto: 1 501,20 zł )
szt.

DONICA BETONOWA DB170

DONICA BETONOWA DB170
DONICA BETONOWA DB170

DONICA BETONOWA DB170
Kwietnik betonowy z płukanego betonu zrobiony na bazie kruszyw naturalnych. Gazon betonowy o kształcie prostokąta.
 

Wymiary:
Długość: 180 cm,
Szerokość: 120 cm,
Wysokość: 60 cm,
Waga: 700 kg,

W przypadku zamówienia produktu - standardowy kolor to szary granit. Jeżeli są Państwo zainteresowani innym kolorem prosimy o kontakt z handlowcem przed złożeniem zamówienia, w innym wypadku zostanie wysłany produkt w kolorze standardowym.

Dostępność: Handlowiec skontaktuje się, aby określi czas wysyłki

Brutto: 1 846,48 zł (netto: 1 501,20 zł )
szt.

DONICA BETONOWA DB189

DONICA BETONOWA DB189
DONICA BETONOWA DB189

DONICA BETONOWA DB189
Donica wykonana w technologi betonu płukanego z fakturą zewnętrzną grysu "sjenit".

Dane techniczne:
- podstawa kwadrat o wymiarze 150 cm x 150 cm
- wysokość 100 cm
- waga 1350 kg

Materiały:
Materiały użyte do produkcji: szybkowiążący cement portlandzki klasy 42,5 R, płukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206-1.

W przypadku zamówienia produktu - standardowy kolor to szary granit. Jeżeli są Państwo zainteresowani innym kolorem prosimy o kontakt z handlowcem przed złożeniem zamówienia, w innym wypadku zostanie wysłany produkt w kolorze standardowym.

Dostępność: Handlowiec skontaktuje się, aby określi czas wysyłki

Brutto: 2 391,12 zł (netto: 1 944,00 zł )
szt.

Donica betonowa DB305

Donica betonowa DB305
Donica betonowa DB305

170 x 50 x wys. 50 cm

WAGA: 420 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 2

WAGA PALETY: 840 KG

Nowa wersja donicy DB305, która została wykonana w technologii betonu architektonicznego, dostępna w wielu wariantach kolorystycznych. Jej no­wo­cze­sny de­sign z pew­no­ścią za­in­te­re­su­je zwo­len­ni­ków współ­cze­snych kształ­tów. Pro­sto­ta for­my, su­ro­wość ma­te­ria­łu i wy­so­ka ja­kość wy­koń­cze­nia, two­rzą es­te­tycz­ny ele­ment ar­chi­tek­tu­ry miej­skiej. Z od­po­wied­nio do­bra­ną ro­ślin­no­ścią pod­kre­śli ele­gan­cję i styl da­ne­go frag­men­tu prze­strze­ni. W ofercie firmy Asklepios znajduje się również donica DB305 wykonana w technologii betonu płukanego. Zobacz również donice w innych kształtach dostępne w ofercie producenta małej architektury betonowej - firmy Asklepios: donice prostokątne, donice kwadratowe, donice okrągłe, donice o niestandardowych kształtach oraz betonowe kwietniki ramowe.

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 5 dni

Brutto: 1 679,91 zł (netto: 1 365,78 zł )
szt.

Donica betonowa DB306

Donica betonowa DB306
Donica betonowa DB306

Φ 115 x wys. 80 cm

WAGA: 620 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 1

WAGA PALETY: 620 KG

Po­sia­da dno i wy­ko­na­na jest w be­to­nie ar­chi­tek­to­nicz­nym. Dzię­ki temu do­ni­ca ta na­bra­ła zu­peł­nie no­we­go, współ­cze­sne­go cha­rak­te­ru. Roz­miar i waga do­ni­cy czy­ni DB306 bar­dzo wy­trzy­ma­łym i sta­bil­nym ele­men­tem wy­po­sa­że­nia prze­strze­ni pu­blicz­nej. Pro­sto­ta kształ­tu i jed­no­cze­sna ele­gan­cja, doda uro­ku umiesz­czo­nej w do­ni­cy ro­ślin­no­ści i uatrak­cyj­ni miej­ski kra­jo­braz. Zobacz również donice w innych kształtach dostępne w ofercie producenta małej architektury betonowej - firmy Asklepios: donice prostokątne, donice kwadratowe, donice okrągłe, donice o niestandardowych kształtach oraz betonowe kwietniki ramowe.

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 5 dni

Brutto: 1 991,05 zł (netto: 1 618,74 zł )
szt.

Donica betonowa DB310

Donica betonowa DB310
Donica betonowa DB310

100 x 100 x wys. 60 cm

WAGA: 889 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 1

WAGA PALETY: 889 KG

Propozycja dla klien­tów wy­ma­ga­ją­cych du­żych, ob­szer­nych form do wy­eks­po­no­wa­nia zie­le­ni. Pro­po­no­wa­na do za­sto­so­wa­nia przy bu­dyn­kach uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej, par­kin­gach, pla­cach itp. Zobacz również donice miejskie w innych kształtach np.: donice okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz betonowe kwietniki ramowe.

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 2 124,46 zł (netto: 1 727,20 zł )
szt.

Donica betonowa DB312

Donica betonowa DB312
Donica betonowa DB312

65 x 65 x wys. 100 cm

WAGA: 550 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 2

WAGA PALETY: 1.100 KG

Jest to do­ni­ca o bar­dzo sta­tecz­nej i so­lid­nej pod­sta­wie, a jed­no­cze­śnie smu­kłej for­mie. Po­przez tę jed­ność geo­me­trii wy­rób cha­rak­te­ry­zu­je głę­bo­kie ko­ry­to, po­zwa­la­ją­ce do­ko­ny­wać na­sa­dzeń z bar­dzo sze­ro­kiej gamy ro­ślin i drze­wek. Za­sto­so­wa­nie wy­ro­bu to wszel­kie te­re­ny ze­wnętrz­ne za­rów­no na­wierzch­nie zie­lo­ne, jak i na­wierzch­nie utwar­dzo­ne. W ofercie firmy Asklepios znajdują się także donice w innych kształtach: okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz betonowe kwietniki ramowe.

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 1 726,33 zł (netto: 1 403,52 zł )
szt.

Donica betonowa DB352D 206x206cm

Donica betonowa DB352D 206x206cm
Donica betonowa DB352D 206x206cm

Ze­staw DB352D to pro­sty i es­te­tycz­nie wy­ko­na­ny w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go ele­ment ma­łej ar­chi­tek­tu­ry, ofe­ro­wa­ny przez Asklepios. Na szcze­gól­ną uwa­gę za­słu­gu­je funk­cjo­nal­ność i pro­sto­ta mon­ta­żu. Dzię­ki wa­rian­tom mo­du­ło­wym użyt­kow­nik ma moż­li­wość za­go­spo­da­ro­wa­nia każ­dej prze­strze­ni w spo­sób szyb­ki i cie­ka­wy ar­chi­tek­to­nicz­nie (rów­nież pię­tro). Firma Asklepios posiada w swojej ofercie bogaty wybór donic w różnych kształtach: okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz donice w innych kształtach.

206 x 206 x wys. 30 cm

WAGA: 364 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 2

WAGA PALETY: 728 KG

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 1 633,49 zł (netto: 1 328,04 zł )
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl